Modes skates nosalowy savrupmaja

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâs apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izdarîjuði uzkrâðanas sezonâ. No skatîtâju vidus mçs varçtu pat redzçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tiek skaitîts visstingrâkajâ veidâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To îstenoðanai tika izmantoti tikai lieli un gaiði audumi no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu þurnâlisti visvairâk interesçjâs par gaismîgâm, krâsainâm svârkiem, kas sagatavoti tamborçðanai. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc ðovs beidzâs skaistas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði ðai situâcijai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdots apìçrbs no visattâlâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas òemti no paðreizçjâs izsoles, tiks parâdîti tuvâkajâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdas vieglas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieks ir atkârtoti izvietojis mûsu produktus izsolçs, un kâ pârdoðanas materiâls bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Labi zinâms apìçrbu nosaukums ir vientuïð starp visdaþâdâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir vairâkas raþotnes visos reìionos. Darbâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, pirmkârt, labâkie drçbnieku, ðuvçju un dizaineru darbinieki. Ik pçc tam ðî funkcija padara kolekcijas saskaòotas ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ïoti novçrtç, ka vçl pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau ir gatavi individuâlam rîta posmam garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma ietekme daudzu gadu garumâ ir ïoti populâra patçrçtâju vidû, reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un cenðas padarît preces vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi, sari