Modes skates tulkotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bija izdarîjuði sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs nozîmçja mazâko komponentu un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi godîgus un vieglus audumus zemâ, krâsainâ krâsâ, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas izgatavoti no kopçjâ tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes tika izlaista skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota ðim gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ienâkumi no jaunâs pârdoðanas tiks nodoti jûsu bçrnunamai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas interesantas un funkcionâlas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir nosûtîjuði savus produktus izsolçm, un, kad pârdoðanas objekts bija pat visu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru uzòçmçjdarbîbu, kurâ kolekcijas tiktu izmantotas, izòemot stacionâros veikalos.Labi zinâms apìçrbu nosaukums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas visos reìionos. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd pirms katras labâkâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi ðis zîmols rada kolekcijas, kas ir saskaòotas ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas tik strauji pârvçrðas, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas no rîta vçlas sâkt vienu kilometru rindu. Ðîs kolekcijas notiek citâ dienâ.Ðî uzòçmuma ietekme daudzu gadu garumâ ir lieliski atpazîstama gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunât par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir sasniegusi, un kas ietver, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrba laiva