Modul programmas guru penyayang

Programma Optima ir daudzu moduïu tîkls, kas ir savienots, pamatojoties uz ðo datu bâzi. Atkarîbâ no konkrçta uzòçmuma lîdzekïiem moduïus var brîvi apvienot. Programma darbojas Microsoft Windows tîklu grupâ (iespçjama viena lietotâja darbîba un tieðsaistes klasçs (Microsoft Internet Explorer 7.0 vai jaunâka versija.

Programma Optima darbojas tikai, pamatojoties uz Microsoft SQL Server 2005, 2008 vai 2008 R2 (2000 versija netiek atbalstîta. Instalçðanas laikâ iepazîstieties ar citâm prasîbâm attiecîbâ uz elektroniskâs iekârtas konfigurâciju un atseviðíâs licences saturu. Cilvçkresursu sistçma ir veltîta jauniem un vidçjiem uzòçmumiem. Darbojas perfekti ar citiem elementiem, piemçram, rçíinu piesûtîðanu, pârvaldîbu un tirdzniecîbu ar þurnâlu. Viòð dodas uz:- darbinieku reìistrâcija,- norçíini, òemot vçrâ prombûtnes, virsstundas,- darbinieka prombûtnes pârbaude, atvaïinâjuma dienas,kosmçtikas izstrâde darba sarakstu norîkoðanai,- lîgumu nokârtoðana, \ t- uzskaiti par prombûtni kopâ ar vecâku, vecâku un grûtniecîbas un dzemdîbu atvaïinâjumu, papildu brîvdienâm bçrna piedzimðanas dçï, \ t- kompensâcijas izmaksu sadalîðana skaidrâ naudâ un pârskaitîjumi, norâdot atbilstoðu bankas kontu, \ t- ar ârvalstniekiem noslçgto lîgumu norçíini, \ t- nodokïu deklarâciju aprçíinâðana un drukâðana,- cilvçkresursu dokumentu ìenerçðana kâ darba lîgums, lîgumu pielikumi, \ t- deklarâciju sagatavoðana par PFRON un papildu izdrukas DEK-II un DEK-I-0,- HR veidlapu arhivçðana,- ârvalstîs norîkoto darbinieku atalgojuma apmaksa.No otras puses, cilvçkresursu modulim ir papildu darbs, piemçram, pakalpojums aizdevumu un aizdevumu fondiem. Ir svarîgi to savienot ar Comarch ERP XL organismu ar Comarch ERP Altum sistçmu, izmantojot mobilâs lietojumprogrammas: Comarch ERP e-Pracownik un Comarch ERP Mobile Fleet. Pareiza datu ievadîðana Optima sistçmâ ïaus efektîvi organizçt personâla nodaïu un sekretariâtu. Modulis sadarbojas ar Maksâtâju sistçmu, kas ïaus veikt norçíinus ar Sociâlâs apdroðinâðanas iestâdi.