Naudas sodu no darba devcja

Pastâv brîdis, kad kases aparâti ir prasîti tiesîbu normâs. Tâpçc tâs ir elektroniskas ierîces, kas nodroðina ienâkumu uzskaiti un nodokïu summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas. Par savu deficîtu darba devçjs tiktu sodîts ar ievçrojamu soda sodu, kas ievçrojami pârsniedz viòa ietekmi. Neviens negrib riskçt un soda naudas.Bieþi tiek konstatçts, ka biznesa darbs tiek veikts ïoti mazâ teritorijâ. Uzòçmçjs pârdod savu ietekmi uz tîklu, un rûpnîca tos galvenokârt uzglabâ, lai vienîgâ brîvâ telpa ir pçdçjâ vieta, kur atrodas galds. Kases aparâti tomçr ir tikpat nepiecieðami, kad ir veikals ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tas ir tâds pats kâ cilvçki, kas nodarbojas ar telpâm. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs pârvietojas ar ilgu kases aparâtu un pilnu aprîkojumu, kas nepiecieðams tâ pilnîgai izmantoðanai. Tomçr tirgû parâdîjâs pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tiem ir mazi izmçri, jaudîgi akumulatori un kluss serviss. Izskats atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas padara vienu no tiem unikâlu izeju aktîvi darboties reìionâ, piemçram, kâ mums ir jâdodas uz klientu.Fiskâlâs ierîces ir raksturîgas arî paðiem pircçjiem, nevis tikai darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kases aparâtam, klientam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par apmaksâto pakalpojumu. Ðajâ paziòojumâ ir viens pierâdîjums par mûsu pakalpojuma iegâdi. Ir vairâk nekâ tikai apstiprinâjums tam, ka darba devçjs veic juridisku darbu un maksâ vienreizçju maksâjumu no saviem piedâvâtajiem produktiem un palîdzîbas. Kad mçs iegûstam iespçju, ka veikala fiskâlâs ierîces ir atvienotas vai neizmantotas, mçs varam ziòot birojam, kas veiks atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret îpaðnieku. Tâpçc viòam draud augsta cena un pat bieþâk tiesâ.Kases aparâti dziedç un îpaðnieki pârbauda uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas kopsavilkums, un mçneða beigâs mçs ceram izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam guvuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog savu naudu vai vienkârði vai mûsu bizness ir izdevîgs.

Skatiet kases aparâtus