Pamatlidzekiu patcrioa uzskaite

Katram ieguldîtâjam ir jâsagatavo nosaukumâ esoðo pamatlîdzekïu saraksts. Tas raksta uzòçmuma aktîvus. Kâ saglabât pareizu pamatlîdzekïu uzskaiti un kas var noteikt ðâdu uzskaites pareizîbu? Tas nozîmç, pirmkârt, grâmatvedîbas likumu. Katru gadu likumos ir ðâdi dzelzceïi, tâpçc labs grâmatvedis regulâri bûtu atjauninâts.

Vivese Senso Duo Shampoo

Kas ir pamatlîdzekïi vienîbâ?Tad tie ir visu veidu aktîvi, kuru paredzamais lietderîgâs lietoðanas laiks ir lielâks par paðu kalendâro gadu, un tâpçc nebûs noteikti tualetes papîra, ko darbinieki varçtu izmantot savos þurnâlos, turklât bûs arî pildspalvas, kuras viòi pat uzkrâja. Ir nepiecieðami kopçjie lîdzekïi, kas nepiecieðami izmantoðanai, kâ arî tie, kas paredzçti izmantoðanai uzòçmçjdarbîbas kampaòu veikðanai.No saraksta lîdz svarîgâkajiem pamatlîdzekïiem pieder nekustamais îpaðums. Tâpçc ir visu veidu zemes, kâ arî piemçrotas mâju un dzîvokïu izmantoðanai. Ir gan maðînas, kas tiek izmantotas raþoðanas procesâ, gan iekârtas un transporta metodes (automaðînas, kravas automaðînas, piekabes. Ir zinâms uzlabojums, ko mçs esam veikuði ilgstoðâ vidçjâ aktîvâ. Tas bûs pârliecinâts pasâkums pâr mâjlopiem.Grâmatvedîbas likumam ir noteikti daþi noteikumi. Starp tiem ir ieraksti, kuros norâdîts, ka pamatlîdzekïu cena darbîbas uzsâkðanas periodâ pârsniedz PLN 3500, lai to varçtu iekïaut pamatlîdzekïu sarakstâ. Turklât vçnas centrâ ir jâbût tâdai personai, kas vada finanðu kampaòu vai uzòçmuma îpaðumu, vai arî par to iegâdâties atseviðíu pirkuma rçíinu.Pamatlîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu nosaka, rçíinot ne tikai pirkuma izmaksas, bet arî izmaksas par ðî ieroèa transportçðanu uz uzòçmumu, iekrauðanu un izkrauðanu. Daþreiz arî pamatlîdzekïu cena ir demontâþas un montâþas izmaksas atkarîbâ no paðreizçjâs tçmas. Pamatlîdzekïu uzskaite arî pieïauj, ka PVN nodoklis ir atkarîgs no pamatlîdzekïu vçrtîbas.Ja mçs mantotu pamatlîdzekli, tad likumdevçjs ïauj mums noteikt ðâdas procedûras cenu izturîgu, pamatojoties uz objektu cenâm ar atbilstoðu grupu un veidlapâm. Ja nav iespçjams pastâvîgi noteikt aktîva vçrtîbu, tad vçrtîba tiek uzrâdîta ar nekustamâ îpaðuma vçrtçtâja palîdzîbu, kuru var izmantot.