Parncsajams kases aparats

Kad mçs pârdodam preces vai pakalpojumus privâtpersonâm (tiem, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, mums bûs nepiecieðams kases aparâts vai fiskâlais printeris. Pçc iegâdes tas ir ârkârtîgi svarîgi iesniegt fiskâlo ierîci un fiskalizâciju. Visas procedûras, kas saistîtas ar kases aparâtu, jâpabeidz divu mçneðu laikâ pçc tâ iegâdes.

Iesniegðana attiecîgâs nodokïu iestâdes vadîtâjam jâveic pirms mçs sâkam reìistrçt pârdoðanas apjomu fiskâlajâ summâ. Kas ir ðâdâ paziòojumâ? Pirmkârt un galvenokârt, jums vajadzçtu uzrakstît, kas bûs pilns birojâ izmantoto kases aparâtu skaits. Jums arî jânorâda adreses vietâs, kur tâs tiks uzòemtas.Finanðu ministra 2012. gada 29. novembra nolikums precîzi reglamentç veidu, kâdâ bûtu jâiesniedz kases aparâtu pârskati. Kopâ ar viòu, vçlâkais dienâ, kad zaudç labu atkâpties no sava kases aparâta, ir jâuzstâda vairâk nekâ daïa no kases aparâtiem, kas deklarçti nodokïu iestâdes vadîtâjam. Nâkamâ mçneða sâkumâ reìistrâ jâiekïauj atlikuðie kases aparâti.Kâ mçs tagad esam ziòojuði un norâdîjuði kases aparâtus, mums ir jâsagatavo to maksâjumu veikðana. Tas ir nepiecieðams, ja plânojam izmantot kases aparâtus un printerus ekonomiskajâ izpildç.

https://multilanac.eu/lv/Multilan Active - Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes orgānu!

Kâds ir kases aparâta fiskalizâcija? Par fiskâlâ moduïa (nodokïa maksâtâja nodokïu identifikâcijas numurs pieðíirðanu fiskâlajam kases aparâtam. Ïaujiet mums rûpçties par to, ka tâ ir vienreizçja darbîba, dzîvoðana un neatgriezeniska darbîba. Ir ârkârtîgi svarîgi, lai kases aparâta fiskalizâciju profesionâli raþotu apmâcîts tehniíis. Kïûdas gadîjumâ nav iespçjams mainît nepareizi veikto fiskalizâciju, bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu, kas pierâda lielus izdevumus. Pateicoties kases aparâta fiskalizâcijai, bûs iespçjams rîkoties fiskâlâ veidâ. No ðî brîþa dienas budþeta pârskati tiks novirzîti fonda izpratnei, kurâ bûs ietvertas reklâmas par ikdienas pârdoðanu.Kad esat pabeidzis kases aparâta fiskalizâciju, septiòu dienu laikâ to jâiesniedz attiecîgâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tâdçjâdi tiks reìistrçts reìistrâcijas numurs.