Pazemes kalnrupniecibas tehnoloiijas attistibas pamatnostadnes

Ïoti spçcîgâ tehnoloìiju attîstîba ir padarîjusi ðodienas nodokïu kases aparâtus ar daudzâm daþâdâm funkcijâm, kas ne tikai ïaus reìistrçt pârdoðanas apjomus, bet arî atvieglos vienîbas pârvaldîbu, pat uzlabos klientu apkalpoðanu, saîsina inventarizâcijai nepiecieðamo laiku, ïauj veikt daudz kasieru kontroli un kontrolçt inventarizâciju.

kankusta-duo.shop kankusta duoKankusta Duo - Efektīvs risinājums sievietēm un vīriešiem, kuri vēlas zaudēt nevajadzīgos kilogramus

Novitus kases aparâtiem ir raksturîga augsta funkcionalitâte, viòi vçl zina, ka sadarbojas ar visu veidu ierîcçm, ar tiem varam pieslçgties, piemçram, dators, svîtrkodu lasîtâjs, magnçtisko karðu lasîtâjs un mikroshçmu karðu lasîtâjs, maksâjumu karðu terminâls vai elektroniskâ skala. Vârdu sakot, ðodienas kases aparâti ievçro kaut ko daudz bîstamu elektronisko ierîèu, nekâ pirms vairâkiem gadiem, kas arî ir tik sareþìîta.

Kâda veida kases aparâti mums ir? Parasti mçs reìistrçjam kases aparâtus divâs grupâs - elektronisko kases kases aparâti ECR plânâ un elektroniskie tirdzniecîbas punkti POS POS, kas pazîstami arî kâ datoru kases aparâti. Ðîm abâm kases aparâtu metodçm ir vairâkas iespçjas, kas ir to tehnisko parametru atvasinâjums. ERC kases aparâti, kas atrodas pçc iespçjas vienkârðâk, POS kases aparâtu tiesâ ir ïoti ierobeþoti izstrâdâti un organizçti, tomçr tos raksturo ierobeþota atmiòa un pastâvîgi instalçta programmatûra. ERC kases aparâtu pamatatmiòas ietilpîba ir no 1 lîdz 8 MG, tâpçc pçc daþiem gadiem tâ nav aprîkota ar droðîbas jostu un ir noderîga saziòai. Joprojâm ir viena interesanta atðíirîba - lai gan ERC ir iespçja pieslçgt daþâdas perifçrijas ierîces, pçdçjâ datorâ arî nav iespçjams veikt pârdoðanu no datorprogrammas lîmeòa - tam mums ir vajadzîgs kases pakalpojums.

Starp ERC kasçm mçs atðíiram:- portatîvie naudas lîdzekïi - ar nelieliem izmçriem arî ar nelielu funkciju klâstu. Ir tâdas paðas ierîces, kas, cita starpâ, paredzçtas tiem lietotâjiem, kuri saòem kvîtis, kuru saturs tiek atkârtots.- vienas sçdvietas kases - viòi var darît daudz vairâk, nekâ mobilie kases aparâti, ar tiem var izveidot savienojumu, piemçram, skalu, datoru un kodu lasîtâju, un ðajâ procedûrâ nedaudz uzlabot to konfigurâciju.- sistçmas kases aparâti - ir aprîkoti ar lielâkiem uzòçmumiem, kuros ir daudz kases.

POS kases - ir ïoti tehnoloìiski progresîva ierakstîðanas ierîèu grupa. Protams, tos nosaka datori, kas ir pielâgoti apgrozîjuma ierakstîðanai, kâ arî vairâku citu funkciju îstenoðana, kas apvienotas ar preèu uzglabâðanu un pârdoðanu.