Poraini mati

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar saviem matiem, ir iespçjams pârsteidzçt tâs poras. Viòa ir arî iesaistîjusies tajâ, ka vçlas, lai viss izskatâs jauki, viòa piecas reizes var uzlabot vienu pîti, uzlikt matu matu ierîces vai piespieþ tâs. Viòð visvairâk mîl skolu un organizç viòus. Viòas nesenâ íçniòa loma bija arî smieklîgi, un es gribçtu lielisku frizûru un drçbes. Sâkumâ Mama viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem pievienotâm lentçm. Tad ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Tâdâ veidâ es bûðu pârvaldîtajos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda pârslodze un to noteikðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ svarîga princese. Tomçr, kad runa ir par sabojâtâm meitençm, viòa atkal âtri mainîja savu prâtu. Ne daloties ar to, ka no sacerçðanas sâkuma lîdz izpildîjumam ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja ideju, bet viòas stilâ tas aizgâja vçl vairâk, "nieeee, es negribu, es neko neatceros kâ princese, ko daudz viòas kalpone". Viòa aizòçmâs jaunu frizûru, piesitot matus brîvas kokas struktûrai. Tâ kâ, protams, jau agrâk, mçs jau esam pieredzçjuði, lai iegûtu matus, kas ir viss, kas bija labâkais. Viòas mâte, no vienas puses, pârçjâs minûtçs tika sagatavota.

Matu sprâdzes meitençm