Praktiskas iemaoas matematika

https://m-ze24.eu/lv/

Daudzi darbinieki no citiem faktoriem nolemj sevi pozicionçt ârpus citas valsts robeþâm. Viòð to neizpauþ un ka viòi nevçlas, lai tiktu identificçti ar viòu valstspiederîbu, vai arî viòiem nav ideju atgriezties savâ mîtnes zemç. Ir cilvçki, kas, veidojot ârzemçm, plâno iegâdâties îrçjamo îpaðumu. & Nbsp Cilvçkiem, kas strâdâ ârpus Polijas Republikas, ir cerîba pretendçt uz hipotçku Polijâ, un tâpçc ne par nekustamâ îpaðuma iegâdi Polijas valstî, bet arî uz ârzemçm. Tomçr ir zinâms, ka viòi vçlas apmierinât daþus citus nosacîjumus nekâ sievietes, kas strâdâ Polijâ.

Pirmkârt, daþas bankas ïauj jums iesniegt hipotçkas pieteikumu tikai tiem, kas veic nopelnîtâs naudas maksâjumus Polijas bankas bankas kontâ. Kâ zinâms, paðreizçjais posms ir neiespçjams, jo citi uzòçmumi veic pârskaitîjumus tikai uz personîgajiem kontiem, kas atvçrti vietçjâs bankâs vai paði, veicot èekus. Ðâdos gadîjumos jums jâpieprasa papildu dokumentâcija par regulâriem ienâkumiem. Turklât attiecîbâ uz cilvçkiem, kas strâdâ ârzemçs, daïçji panâkumi tiek uzrâdîtas augstâkas prasîbas paðu ieguldîjumam. Jâ, darbiniekiem, kas strâdâ ârpus valsts, bet joprojâm ir Eiropas Savienîbas laukumâ, banka palielinâs ieguldîjuma vçrtîbu, kas pieder 20% no nekustamâ îpaðuma cenas (vîrieðiem, kas sçþ Polijâ, ieguldîjuma vçrtîba no 2014. gada beigâm ir tikai 5%, bet strâdâjoðâm sievietçm Amerikâ - mâjas ieguldîjuma vçrtîba bûs 50%.

Protams, bankâm bûs jâtulko hipotçkas sasniegðanai nepiecieðamie dokumenti, t.i., dzimðanas apliecîba, dokuments, kas apliecina, ka esat tiesâ ar îpaðnieku, laulîbas apliecîba. Jûs varat lûgt motivçt tiesu hipotçku tulkoðanas birojâ, kas specializçjas finanðu un speciâlistu tulkoðanâ. Biroju piedâvâjums ir atrodams tîmekïa vietnçs, kâ arî pçc sazinâðanâs ar izvçlçto tulkotâju. Bankas, kurâm nav nepiecieðams iesniegt mâjokïa kredîta saòemðanai nepiecieðamos dokumentus, ir Nordea un Deutsche Bank.