Problcma ar vietcjo kaspersky drodibas sertifikatu

Sprâdziena risks darba vidç vai citâs sabiedriskâs vietâs ir jautâjums, ko nevar mazinât. Bûvniecîbas likumâ ir noteikts, ka ðâdos apstâkïos ir jâaizsargâ vairâkas sprâdzienbîstamîbas, un tas nevarçtu radît nopietnu traìçdiju. Vietas ar atðíirîgu iedarbîbu uz sprâdziena ceïu ir daþâdas mâjas un industriâlâs zâles. Viss ir tâds, ka problçma ir panâkt katastrofu: vienkârðas viegli uzliesmojoðas gâzes tiek glabâtas ar lielu jaudu, uguns avotiem, bieþi vien nepietiekamu ventilâciju. Tas viss ir par sprâdziena iespçjamîbu.

Îpaði piesardzîbas pasâkumi jâveic iepriekð aprakstîtajâ fonâ. Ir ïoti svarîgi regulâri pârbaudît maðînas un novçrst jebkâdas plankumus. Ja, piemçram, elektromotorâ tiek izmantotas sukas, tâ tajâ parâdîsies laba dzirkstîðana, vairâkas reizes labvçlîgâka nekâ parastajâ darbâ. Mçs ietveram arî visu cilindru un tvertòu, kas satur viegli uzliesmojoðus spirtus un vielas, detalizçtu kontroli. Caurspîdîgs cilindrs ar sprâdzienbîstamu gâzi var âtri piepildît to ar telpu beigâs, kas pievienojâs sprâdzienam. Lai gan gâzes visbieþâk jâsajauc ar gaisu reâlâ koncentrâcijâ, lai es varçtu iekïût sprâdzienâ, es joprojâm neievçroju ðo objektu.

Vçl viens droðîbas veids ir nodroðinât îpaðus gaismekïus, turklât gaismas slçdþus. Katrs apgaismojums apgaismojumam izraisa dzirksteles saskari, lîdz ar lampas palielinâto strâvas patçriòu tâ sâkotnçjâ laikâ. Tâ arî apstrâdâ kvçlspuldzes, kad tâs ir luminiscences spuldzes. Ðî dzirkstele ir daudz, lai sâktu sprâdzienu uzliesmojoðas gâzes klâtbûtnç. Îpaðu sprâdziendroðu gaismekïu un slçdþu izmantoðana ievçrojami samazina ðo risku, bet vienmçr vissvarîgâkais ir droða gâzu un uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu vielu glabâðana.