Programma ip adredu parvaldibai

POS sistçma ir gastronomijas projekts visu veidu çdinâðanas iestâþu, piemçram, restorânu, krogu, picçriju, âtrâs çdinâðanas bâru, viesnîcas restorânu un tamlîdzîgu darbîbu veikðanai.

Vidçjâm un spçcîgâkâm telpâmPOS ïoti labi konsultçjas gan nelielu telpu, gan lielisku gastronomijas tîklu apkalpoðanâ. Ðis ir absolûts rîks, kas izvçlçts darbam ar neierobeþotu skaitu POS pozîciju. Projekts nepârprotami uzlabos vadîbu konkrçtos vadîbas lîmeòos, nodroðinot daudz enerìijas pâr katru darba daïu mâjâs. Programmatûra palielinâs klientu apkalpoðanas komfortu. Sistçma bûtiski ietekmçs arî virtuvç strâdâjoðo darbinieku efektivitâti telpâ, kas paâtrinâs pasûtîto çdienu laiku. Detalizçta preferenèu un klientu pieprasîjuma analîze atvieglos un plânos garðîgu çdienkarti.

Sadarbîba ar citâm ierîcçmPOS çdinâðanas programmatûra var strâdât ar daudzâm ierîcçm un sistçmâm, kas uzlabos katras mâjas dzîvi. Ietekme uz papildu aprîkojumu, piemçram: fiskâlie printeri, virtuves monitoru sistçma vai bezvadu peidþeru sistçmas, samazina servisa laiku, palielina tabulu rotâciju, tas ir, palielina restorâna peïòu.Labs un skaidrs veids, kâ izmantot POS programmas, nodroðina çrtu darbu, paâtrina atseviðíu uzdevumu îstenoðanu, samazina darbinieku apmâcîbu periodu, kas ietekmç sistçmas ievieðanas izmaksu slîpumu.

Moduïa izmantoðana nodroðina:Darba komforts: intuitîva darbîba, tekstu pievienoðana pasûtîjumiem, sadarbîba ar kases aparâtiem vai finanðu printeriem un svîtrkodu lasîtâjiem, pieðíirot îsceïus konkrçtiem çdieniem, tûlîtçja informâcijas pârsûtîðana par mçìinâjumiem pârsniegt atïaujas, ievadot un skaitot îpaðos çdienus utt.Pârredzamîba: piekïuve tabulâm, lîgumiem un bilance katrâ tabulâ, pârtikas produktu grupçðana, piemçram, dârzeòi, dzçrieni, alkohols, detalizçts skats uz istabu, pârtikas piedevu saraksts, çdienu secîbas noteikðana, dati par pârâk ilgu galda kalpoðanas laiku utt.Âtrums: pasûtîjumu sagatavoðana un maiòa, kuponu drukâðana çdiena gatavoðanas nozîmç, liela pasûtîjuma maiòa, âtrâs çdinâðanas produktu bârs utt.Daudzpusîba: droðs darbinieku pieteikðanâs, naudas atvilktòu kontrole, atbalsts daþâdâm maksâjumu metodçm.