Psihoterapeits apglabats

Gatavoðanâs psihoterapeita profesijas izpildei notiek vidusskolas beigðanas sezonâ Polijâ. Jums jâpabeidz maìistra grâds vai medicînas studijas. Tad jums vajadzçtu vçrsties psihoterapijas skolâ Polijâ. Skolai jâapmeklç psihoterapeitisko biedrîbu reìistrçtais dzçriens Polijâ.

Skolai katru dienu jâpiedâvâ 590 stundu praktiskâs nodarbîbas. Turklât ir nepiecieðams iepazît savu psihoterapeitisko pieredzi 100 stundas. Nepiecieðams iziet 50 stundas un 360 stundas prakses. Lai kïûtu par psihoterapeitu, ir nepiecieðams, lai psihoterapeits divus gadus pârsniegtu slieksni, tas ir jâkontrolç èetru gadu mâcîbu periodâ.Pçc psihoterapeitiskâs skolas nokârtoðanas sertifikâcijas eksâmens bûtu jâatdod atpakaï asociâcijai, kurai piederçja skola.Cilvçkiem, kas sev jautâ, kâ kïût par psihoterapeitu Polijâ, vienmçr ir jâapzinâs, ka neatkarîgi no ceïa, ko viòi izmanto, ir svarîgi turçt bagâtu portfeli un brîvus èetrus gadus, ko var iztçrçt, lai iegûtu atbilstoðus sertifikâtus, lai saglabâtu savu praksi. medicîniskâ palîdzîba.Katram psihoterapeitam ir jâzina psihopatoloìija, viòam ir jâzina, kâdas ir daþâdas ârstnieciskâs pieejas, un viòiem joprojâm ir zinâðanas par psihoterapijas noteikumiem.Sertifikâtu iegûst vienreiz, bet laiku pa laikam tas ir jâveic, un paðreizçjâ nozîmç ir ieteicama tâlâkizglîtîba. Lai varçtu pagarinât sertifikâtu, ir jâiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka pçdçjo 5 gadu laikâ pçc sertifikâta vai jaunas sertifikâta pagarinâðanas viòð veica noteiktu psihoterapijas stundu skaitu. Nepiecieðams un apstiprinâjums ir tâds, ka 5 gadus tie pastâvçja uzraudzîbâ. Jums ir arî pastâvîgi jâdodas uz treniòiem arî konferencçm. Pastâv profesija, kurai nepiecieðama pastâvîga viedokïu un koncentrçðanâs uzmanîba.