Pup subsidcdanas uzocmums 3

Lielâkâ daïa cilvçku vçlas, lai viòu uzòçmums strâdâ nevis strâdâtu kâdam. Tomçr mûsu biznesa atvçrðanai ir pieòemts maz - tas ir, lîdzekïu trûkums, ideja un pat bailes no neveiksmes. Vai uzòçmçjs ir tik liels maizes gabals?

No programmas lîdz iniciatîvaiCentrâlâ kârtîbâ mums jâizlemj, kurâ nozarç mçs vçlamies rîkoties. Labi, ja viòiem jau ir bijis kontakts ar darba pierâdîjumiem. Ideâlâ gadîjumâ, ja mçs pâròemam savu veikalu, mçs saòemam efektîvus padomus un pieredzi brîvâ veidâ. Tas ir vçrts pçc tirgus vajadzîbâm, veicot apsekojumus un apsekojumus nâkotnç.Nâkamais solis ir atrast lîdzekïus uzòçmçjdarbîbas uzsâkðanai. Vismazâk riskçjam, ka mçs ieguldâm privâtâs naudas, bet, ja mums nav pietiekami daudz, mçs varam veikt aizdevumu. Daudziem cilvçkiem ir papildu ES finansçjums Polijas uzòçmuma atvçrðanai. Subsîdiju kopums parasti ir no daþiem lîdz pat desmitiem zlotu, un nosacîjumi, ar kuriem tas tiek atzîts, ir atkarîgi no jaunâs programmas.

formalitâtesTagad mums ir gatavs biznesa plâns un nodroðinâtie fondi var reìistrçt uzòçmumu. Paðreizçjâ tçmâ mçs iepazîstinâm sevi ar nopietnu pilsçtas vai paðvaldîbas biroju un veicam pieteikumu. Informâcija, kas mums bûtu jâsniedz, ir jûsu personîgie dati (adrese, PESEL, personas kods, zinâmâs iestâdes (nosaukums, galvenâ mîtnes adrese un / vai sarakste un jûsu uzòçmuma darbîbas priekðmets. Ðîs procedûras nedrîkst aizvest vairâk nekâ daþas stundas.

Mçs pçrkam aprîkojumuTagad biznesa plânoðanas stadijâ mums ir jânosaka, kâdu aprîkojumu mçs vçlamies. Pamatâ ir fiskâlais kases aparâts, kas katram uzòçmçjam ir jâbût. Viòas likmes svârstâs no daþiem simtiem lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu. Lçti kases aparâtiem parasti ir mazâk atmiòas un ierobeþotas funkcijas. Bet lielâkajâ daïâ iecerçto uzòçmumu mînusi arî labie uzòçmumi - nevienam sâkumâ nav nepiecieðama augstâkâ lîmeòa fiskâlâ kase, daudzu lappuðu rokasgrâmatas lasîðana sareþìîtai ierîcei ir reprezentatîvs jaunais uzòçmçjs.

Katras operâcijas pamatâ ir veiksmîga sistçma un pastâvîga darbîba. Pçc tam, kad bûs pagâjuði pirmie temati, noteikti nâks vçl vairâk, un pienâcîgi sagatavots uzòçmçjs ar viòiem saskarsies bez problçmâm.