Riepu pardodana un kases aparata pienakums

Noteikumi par kases aparâtiem katru gadu tiek mainîti, jo tos uzlabo finanðu ministrs. Arvien vairâk reìistrçtu komercdarbîbai ir jâbût fiskâliem kases aparâtiem, tâpçc ir nepiecieðams dokumentçt uzòçmuma produkcijas pârdoðanu. Ðogad cilvçki, kas bûs spiesti ðo iekârtu îpaðumâ, bûs arvien vairâk. Atteikðanos no finanðu fonda pârvaldîs fiziskas personas, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, un viòu ienâkumi nepârsniedz divdesmit tûkstoðus zlotu. Tâpçc daudzâm vienîbâm tâ ir reâla problçma, jo kases aparâta iegâde ir oriìinâls izdevums.

Liela daïa jauno uzòçmçju ir arî kases servisa koncepcija. Ja jûs vienkârði izveidojat savu vârdu, jums ir jânodroðina, lai atbrîvojuma summa tiktu aprçíinâta proporcionâli jûsu uzòçmuma darbîbas laikam. Tas nozîmç, ka, dibinot zîmolu gada vidû, modelim brîvdienu sezonâ, summa, kas atbrîvos jûs no kases aparâta turçðanas, bûs pusi. Ir arî nozares, kurâs uzòçmumus aizòem absolûtâ kârtîba, lai izmantotu kases aparâtus, bez ienâkumu summas. Nu, viòi ir pilnas vienîbas, kas piedâvâ datortehniku no lielâkajiem (ledusskapjiem, elektriskajâm plîtîm, veïas maðînâm, trauku mazgâjamâm maðînâm jaunâkajiem vai telefoniem, mp3 atskaòotâjiem, klçpjdatoriem, planðetdatoriem vai CD, DVD diskiem. Ðo automobiïu þurnâlâ ir iekïautas visas automaðînu detaïas. Jûs nedrîkstat aizmirst par alkoholu un tabaku, kas tiek segta ar kases aparâtu, bez ienâkumu summas. Òemot vçrâ mûsu biznesu, jums jâatceras, ka katru gadu pârbaudât sarakstu, uz kuru attiecas aizliegums, vai summas, no kurâm ðis aizliegums attiecas. Noteikumi, piemçram, noteikumi, viòi vçlas mainît, un tomçr, lai izvairîtos no finansiâlu sodu uzlikðanas paðiem par sevi, jo ðajâ priekðlikumâ trûkst reklâmas. Personîgi es ieteiktu jums pârbaudît noteikumus paðreizçjâ vajadzîbâ pirms nâkamâ gada. Tas ietaupîs daudzus nodokïu maksâtâjus no pçkðòiem izdevumiem. Pateicoties paðreizçjam, mçs varçsim regulâri kontrolçt savu zîmolu, bet tâ izmaksas un ieòçmumi. Ðogad, kâ pierâdîjums, viòi nonâca dzîvokïa noteikumos, kas paplaðinâja to nozaru grupu, kas reìistrç peïòu, izmantojot fiskâlâs ierîces. Iespçjams, ka viòu pârsteigums bûs viss, kas saistîts ar mûsu automaðînâm, proti, riepu nomaiòa, tehniskie remonti un pârbaudes, kâ arî juridiskie, gastronomiskie un kosmçtiskie pakalpojumi.