Rupnieciskais putekisuccjs

Rûpniecîba un rûpnîcas, kas lielâ mçrâ raþo citas preces, vadâs pçc saviem likumiem, un tâm ir vajadzîgi pilnîgi atðíirîgi rezultâti nekâ tie, ko mçs izmantotu nelielâ mçrogâ, piemçram, privâtâ dzîvoklî. Piemçram, raþoðanas zâlçs ir plaði izplatîti daþâdi ðíidrumi vai eïïas tieði uz zemes vai uz robeþas.

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. Efektīva matu izkrišana sagatavošana

Ïoti neefektîvs risinâjums bûtu izsaukt tîrîðanas apkalpi, lai berzçtu visus cietos un izturîgos atkritumus no sienas ar drçbçm un sûkïiem. Ðâdâm ârkârtas situâcijâm ir ieteicams, lai speciâlie rûpnieciskie putekïsûcçju dati bûtu pieejami tauku un ðíidruma tîrîðanai. Âtri, efektîvi, neatstâjot nekâdas pçdas un garðas tieði atseviðíam konteineram, ir piemçrots iztukðoðanai.

Atex putekïsûcçji vai centrâlie rûpnieciskie putekïsûcçji var tikt izmantoti arî cita veida atkritumu uzglabâðanai no zemes pilnâ mçrogâ. Viòi tiek nodoti, lai attîrîtu lielâkus daudzumus no mâkslîgâm virsmâm, koka vai metâla, tas ir, viss, kas diemþçl ir suka un liekðíere, un parastais putekïsûcçjs vienkârði nav pielietots. Centrâlie putekïsûcçji satur augstâku saturu, lielâku sûkðanas mçru, pilnîgi jaunus konteinerus sareþìîtu atkritumu sagatavoðanai. Ðie putekïsûcçji var un vissvarîgâk vakuums par svarîgâku jaudu, tîrot lielâko laukumu vienu reizi. Uzkopðanas komandai ir pârsteidzoðs objekts, kuram ir arî daudz darbu bez ârkârtas situâcijas.

Putekïsûcçju rûpnieciskie dati parasti ir paredzçti konkrçtam atkritumu veidam, turklât tie mazliet neietver tos, lai mazgâtu, piemçram, paklâju darbinieka çdamistabâ. Tos izmantos tikai raþoðanas zâlçs, kur raþoðanas procesa laikâ daudz atkritumu tiek nogâdâti uz zemes, vai noliktavâs, kur nelaimes gadîjuma rezultâtâ ir izzudusi daudz izejvielu. Ðodienas kâzâs ðî nozare darbojas plaðâ automatizçtâ un pielâgotâ veidâ, lai saglabâtu darbinieku fizisko spçku, un ka tikai to lasîðanas lapu var veikt augstas veiktspçjas maðînas, piemçram, rûpnieciskie putekïsûcçji.