Saru mediciniska parbaude

Sexuologist - pirmais incidents viòa birojâ parasti râda stresu, bet atliek lçmuma pieòemðanu, kas rada traìiskas sekas. Daudzas sievietes, kas sûdzas par traucçjumiem, kas saistîti ar seksuâlo dzîvi, savlaicîgi gaida speciâlista padomu, bieþi aizkavçjot pçdçjos vairâkus gadus. Diemþçl tas ir tâds pats pareizais risinâjums, jo ne tikai tas neatrisina problçmu, tâpçc garða var izraisît disfunkciju. Tâpçc seksoloìijas industrijâ tiek saòemti visi aspekti, kas saistîti ar cilvçka seksualitâti fiziskajâ grupâ, bet attiecîgâ joma attiecas arî uz jautâjumiem, kas saistîti ar cilvçka dvçseli un emocionalitâti. Seksologi lielâ pilsçtâ (piemçram, Krakovâ ir pieejami gandrîz ar roku, viss, kas jums jâdara, ir meklçt valodu meklçtâjprogrammâ. Seksuâlâs disfunkcijas, iebildumi pret seksuâlo orientâciju vai identitâti vai cîòa, kas saistîta ar tâs pieòemðanu no sociâlâs vides kartes, ir visbieþâk sastopamâs baþas par pacientiem, kas ziòo seksologam. Diskomforta sajûta, kas saistîta ar seksuâlâs dzîves komplikâcijâm, ir diametrâla ideja par dabisku eksistenci, tâpçc mçs nedrîkstam nenovçrtçt pazîmes, kas traucç mums.

Neskatoties uz seksu visuresamîbu vidç, cilvçku grupa joprojâm ir kauns, lai atklâti novestu pie tçmâm, kas saistîtas ar poïu seksualitâti. No paðreizçjâ faktora daudzi cilvçki klusç, pateicoties daudziem meliem, sagrozîjumiem, stereotipiem un maldiem par seksu un seksualitâti. Tikðanâs ar seksologu ir iespçja saskarties ar visaugstâkajâm problçmâm ar mîïajiem un dod viòiem efektîvu risinâjumu. Bez iemesla noteiktam seksologam (psihiatram, ginekologam vai internistam pirms specializâcijas apmeklçjuma pirms psiholoìijas apmeklçjuma jums ir jâpabeidz garîgi, lai sniegtu detalizçtu interviju. Tâs beigas, iespçjams, ir vispilnîgâkâ ârsta izpratne par satraucoðo jautâjumu, òemot vçrâ visus bioloìiskos, medicîniskos, psiholoìiskos un sociâlos aspektus. Uzticamam seksologam vajadzçtu uzdot jautâjumus par veselîbas stâvokli, psiholoìisko labklâjîbu, pagâtni un paðreizçjâm intîmâm attiecîbâm, seksuâlo orientâciju un dzimuma identifikâciju, seksuâlo attîstîbu, viedokli par dzimuma problçmu un iepriekðçjo pieredzi ðajâ lietâ.

Jâapzinâs, ka kâ pacientam jums ir jâpieprasa no seksologa ievçrot savas seksuâlâs tiesîbas, proti, sagaidît daïu no ârsta: sapratni, laipnîbu, personîgo kultûru, pasaules redzçjuma objektivitâti, seksuâlâs orientâcijas un identitâtes pieòemðanu, cieòu pret psihofizisko intimitâti un saprotamu jums informâciju. Vçl viena seksa diagnozes sekcija pçc intervijas bûs somatisks eksâmens, ko profesionâlis izveidojis no saistîtâs daïas (ti, ginekologs sievieðu vai urologa gadîjumâ vîrieðiem, lai gan ir iespçjama arî psiholoìiskâ pârbaude, balstoties uz atbilstoðas anketas vai testa izvçli. Seksologs var ieteikt arî biochemisko un hormonâlo asins analîþu, t.i., glikozes un holesterîna vai progesterona un estrogçna vai testosterona noteikðanu. Mums ir jâsaprot, ka seksuâlâs vçlmes pieder pie fizioloìisko vajadzîbu grupas, un to piesâtinâjums ir pârliecinâts par nepiecieðamajiem elementiem, kas dod dzîvîbu.