Tehniska tulkodana angiu valoda

https://susta-f24.eu/lv/

Starptautiskajai sadarbîbai starp daþâdâm uzòçmçjdarbîbas nozarçm ir nepiecieðama vienotu standartu ievçroðana, kuru pareizas zinâðanas ir noderîgas, lai ievçrotu piemçrojamos likumus. Lai uzlabotu defektu koordinâciju un vienkârðotu saziòu starp citiem uzòçmçjiem, speciâlisti jaunâs lietâs rada tehniskos tulkojumus, kas nepiecieðami apspriestajâs procedûrâs.

Nepietiek tikai ar valodas apguviTehniskie tulkojumi ir tulkojuma veids, kas papildus valodas zinâðanâm prasa arî tehnisko tulkotâju zonâ, kurai piemçro îpaðu tekstu. Minçtais darbs ir piemçrots, lai tulkot dokumentus, kas ir bagâti nozares zinâtniskajâ vai tehniskajâ terminoloìijâ. Tâpçc tehniskâ tulkojuma sagatavoðana ir uzòçmums, ko eksperts pasûtîjis noteiktâ valodâ inþenieriem vai pçtniekiem.

Tehniskâ dokumentâcija

avots:Dokumenti, uz kuriem attiecas tehniskâ tulkoðana, ietver: lîgumiem, specifikâcijâm, programmâm, rokasgrâmatâm, katalogiem un standartiem. Ir ieteicams veikt ðâdu pâreju uz darba uzvedîbu, kas prasa zinâðanu iegûðanu, proti, par raþoðanu, rûpniecîbu, mehâniku, datorzinâtnçm vai elektroniku. Bieþi pirms pievienoðanâs tehniskajam tulkojumam dokumentu saturs tiek analizçts ar klientu, lai uzlabotu profesionâlo terminoloìiju un nozares vârdu krâjumu. Konsultâcijas tiek izmantotas, lai standartizçtu dokumenta leksiku, òemot vçrâ biroja izmantotos specializçtos vârdus. Profesionâïi arî iesaka, lai konkrçtajâ valodâ tulkoti tehniskie tulkojumi tiktu nodoti arî dzimtâ valoda, lai pârbaudîtu konkrçtu dialektu, lai pârliecinâtos par mûsu tulkojuma skaidrîbu un saskaòotîbu.