Uzocmuma attistibas aizstav

https://slim-cho.eu/lv/

Grûtniecîba, laimîgs dzemdîbas un sekojoðs bçrna audzinâðana ir pozitîvâkie dzîves posmi visiem. Nâkamâs mâtes gaida dienu, kad tâs dzird augïa sirdsdarbîbu. Viòiem ir pçdçjâ zîme, ka bçrna attîstîba norisinâs pareizajâ virzienâ un tomçr neparastâ veidâ viòi apzinâs, ka viòu mîïotais pçcnâcçjs atrodas zem sirds. Dârgâs nâkotnes mâtes, neuztraucieties, ja pirmâ ultraskaòas laikâ ârsts nedzirdçja jûsu bçrna sirdsdarbîbu. Augïa attîstîbas sâkumposmâ izmaiòas ir ïoti âtras, praktiski no dienas, un pirmais sirdsdarbîba ir reâla, lai dzirdçtu jau grûtniecîbas 21. dienâ.

Sâkumâ bçrna sirds nav lîdzîga mums zinâmam orgânam. Augïa attîstîbas sâkumposmâ tas ir tikai sava veida caurule, kas sûknç asinis. Tomçr ap 14. grûtniecîbas nedçïu bçrna sirds bûs pietiekami spçcîga (kopumâ 6 mm, ka tas bûs bagâts, lai tos aplûkotu ultraskaòas pçtîjumos. Diemþçl vienmçr bûs pârâk mazs, lai novçrtçtu tâs pareizu attîstîbu. Lai pareizi novçrtçtu bçrna sirds attîstîbu, bûs jâgaida lîdz pat 20. grûtniecîbas nedçïai, kad nedzimuðâ bçrna sirds sasniedz 20 mm lielumu.

Kad runa ir dzirdçt sirdsdarbîba, tas bûs apmçram 11 papildu nedçïas grûtniecîbas, bet tikai ar speciâlu aprîkojumu, kas pastâv procesâ asins plûsmu uz skaòu laikâ. Un kompetentâ sirdsdarbîba, izmantojot stetoskops, ir iespçjama tikai pçc tam, ðíçrsojot 18. grûtniecîbas nedçïai. Ir vçrts gaidît pçdçjo brîdi - pirmais sirdsdarbîba mûsu nâkotnes bçrnu neaizmirsîs vairs.

Visâ grûtniecîbas laikâ augïa asinis nesasniedza bçrna plauðas. Bçrna atvçrðanas organismam bija zîme, ka vçl nav pienâcis laiks elpot, bet gan koncentrçties uz labu orgânu attîstîbu. Tas ir tâpçc, ka bçrna sirds tiks pilnîbâ attîstîta tikai piegâdes laikâ. No ðî posma vienmçr bûs lietderîgi klausîties augïa sirdsdarbîbu. Viss, kas Jums jâdara, ir viegli uzlikt auss pret bçrna krûtîm.