Vacu modes dizaineri

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâs apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja lielu vçrtîbu skatîtâjiem, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir darîjuði par pârvietoðanâs sezonu. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika rafinçta tuvâkajâ vietâ, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu lomas pilnîbâ balstîjâs uz oriìinâliem un draudzîgiem audumiem ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika piesaistîti gaisîgi, krâsaini maxi svârki no tamborçtâm summâm. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frîsiem un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâ pîtas cepures ar îpaðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði pçdçjai iespçjai. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no visdaþâdâkajâm kolekcijâm tika izsolîti. No pçdçjâs pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir saglabâjuði mûsu produktus izsolçm, un, kad pârdoðanas vieta bija pat reâlas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums ir izveidojis tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas tiks izmantotas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, lielâkajâ daïâ no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi, ðî funkcija apmâca kolekcijas arodbiedrîbâs ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas atzîst tik augstu atpazîstamîbu, ka pat pirms veikala palaiðanas tie, kas jau ir no rîta, vadâs lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no tâs paðas dienas.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ïoti populâri gan klientu vidû, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nepiemin daudzas saòemtâs balvas un apstiprina, ka rezultâti ir augstâkâs kvalitâtes.

http://lv.healthymode.eu/nevajadzigi-kilogrami-dabiskie-veidi-zaudet-svaru/

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs