Vakuuma iepakodanas madina vbn 6

"Vakuuma iesaiòoðanas iekârtas", kas nozîmç sarunvalodas apgrozîjumu no vakuuma iepakoðanas maðînâm, faktiski ir tikai ðim mçríim. Ko nodroðina vakuuma iepakoðanas iekârta? Nu, ðî ierîce sûknçs gaisu no iepakojuma iekðpuses vienlaicîgi, aizzîmogojot to un aizverot to. Visâm iepakoðanas iekârtâm ir kopîga iezîme, tâs ir aprîkotas ar blîvçðanas sloksni, kas arî ir pârklâta ar teflonu sûknî.Mçs atðíiram daþus iepakotâjus, es minçðu ïoti populâros.

Pirmais iepakotâjs ir kameras iepakoðanas maðîna.Kameras iepakoðanas maðînai ir vieta, kas aizvçrta ar hermçtisku vâku, kurâ atrodas objekts, kuru mçs vçlamies iepakot, un tâ iepakojums. Gaisa ieplûdi apstrâdâ citâdi: iepakojuma kameras fonâ tiek izveidots atstarpe, un plçve tiek noslçgta. Pçc operâcijas kamera parasti atveras, pçdçjais ir atkarîgs no modeïa.Pateicoties tam, kâpçc ðîs iepakoðanas iekârtas ir tik populâras? Tie ir pazîstami galvenokârt to izmantoðanas çrtîbai, turklât bagâtie lieto maisiòus no gludâm filmâm, kas ir diezgan lçti. Ðâda veida iepakoðanas maðînu pamatelementi ir noteikti metinâðanas parametru iestatîjumi un gaisa iesûkðanas spçka precîza gradâcija. Parasti, lai samazinâtu sûkðanas laiku, kameru iekðçjâs uzpildes plâksnes var izmantot, ne tikai samazinot sûkðanas laiku, bet arî visu ðíidru produktu iepakojumâ. Plâksnes bieþi ir atrodamas iepakoðanas maðînas ikdienas aprîkojumâ.

Vçl viens ïoti izplatîts iepakotâjs ir fasçtâjs ar ârçju iesûkðanu. Ðis rîks joprojâm ir vâjâkâ formâtâ (no lîstes garuma no 180 lîdz 600 mm. Mûsu iepakotâs preces ðajâ situâcijâ rada tuvu attâlumam no ierîces, bet iepakoðanas maðînas vidû tiek ievietots tikai maisa gals. Ir vçrts pieminçt, ka grâmatâ, kurâ izmantoti vairums maisiòu bez maisiòu, somas ar mezglotu tekstûru ir nepiecieðamas, jo ðî struktûra ir iespçjama intensîva un kopumâ efektîva gaisa iesûkðana. Pçdçjâ rindâ ir un lielâki modeïi, tie ir aprîkoti ar metâla apvalku, arî ar lielâku sûkòa jaudu, tos parasti apstrâdâ visos piena bâros vai restorânos un veikalos. Bez ðiem lielajiem piemçriem ir arî mazâki restorânâ zinâmie. Ðiem "zemâkiem" iepakotâjiem ir plastmasas apvalks un ïoti smalks sûknis.