Valdes biroja vadiba

Mans sapnis laikâ, kad atradîjâties rûpnîcâ, aizstâvçja mans uzòçmums. Katru dienu ierodas raþoðanâ, lai neticami nogurtu, piedâvâjot interesantâkos plânus, bet pat ne "paldies? ... Viòð saprata, ka es tik daudz nemâcu, to nedarîju un pabeidzu pçcdiploma studijas.

Es nolçmu to mainît. Es sâku atvçrt savu uzòçmumu. Es varçtu atïauties veikt pçdçjos soïus, jo es saòçmu subsîdiju par izmaiòâm. Kad viss bija gandrîz pabeigts, izrâdîjâs, ka izredzes bûtu lielâkas nekâ es gaidîju. Kâpçc ...? Jo viss maksâ vairâk nekâ es domâju. Ðâda biroja vadîbai nevajadzçtu bût sareþìîtai, bet man ðíita, ka es gribçtu personâlu darbiniekiem.Kâzas mans draugs man palîdzçja ar labu padomu. Viòð man parâdîja, ka cdn optima lejupielâdes sistçmu var iegâdâties no tîmekïa vietnes. Pirmkârt, es prâtoju, kas tas pats bija. Un kad es atklâju - viòð nebija pârsteigts. Ðis ir projekts, kas palîdzçja man vadît savu uzòçmumu. Nav brînums, ka pçdçjâ lietotâ programma, jo zema ir sensacionâla. Ðî programma, kas ir paredzçta paðreizçjâ pasâkumâ, aizòem tik daudz rûpes par vadîtâju. Tâ iet, jo ne tikai ziòoðana un prakse, ko ir tik grûti izmantot, bet var tikt izmantota arî grâmatvedîbas uzskaitei vai pârdoðanai internetâ. Kad paskatîjos uz ðî plâna versiju, es atklâju pârsteidzoðu lietu. Tas ir ïoti elastîgs. Viòi vçlas, uzòçmumi, nodokïu konsultanti un grâmatvedîbas biroji. Tas viss nav îsts izrâviens. Katrs klients to pieprasa. Tâtad tas ir instruments, ko mçs izmantojam katru dienu. Ðai ierîcei ir jâdzîvo vienkârði draudzîgi. Mans uzòçmums kïûst âtrâks un âtrâks, man vajadzçja programmu, kas man palîdzçs.Un izrâdîjâs, ka tas bija hit. Tâ kâ ðî programma ir piemçrota lietâm internetâ. Tâ izmanto vçrtîbas, kas tur ir noteiktas tikai attîstîbai un pârdoðanai. Tâpçc es atklâju to, ko es meklçju. Programmas lejupielâde no vietnes sniedza papildu plus. Tâ kâ cdn optima lejupielâdes sistçma var tikt òemta no kartes, es ieteiktu to bez vilcinâðanâs ikvienam, kurð vçlas sâkt izlemt ar savu vârdu.