Veselibas un drodibas apicrbu rathotajs

Sestdien notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju daïu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri uzliek uzkrâjoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tiek uzskaitîts visîsâkajâ punktâ un viss notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To uzdevumâ tika izmantoti tikai veselîgi un maigi audumi ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk pârvietoja gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Starp tiem, prieks bija arî satraukti meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frills un izðûti bikini. Siltâ apìçrbâ dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar nozîmîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas sagatavota îpaði nâkamajai cîòai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ieòçmumi no pçdçjâs pârdoðanas tiks pieðíirti savai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir sadalîjis savus pârdoðanas apjomus pârdoðanai un kâ pârdoðanas objekts pat bija apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks atvçrta uzòçmçjiem maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir atvçrta datoru tirdzniecîba, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu lçtas nekâ stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu uzòçmums ir viens no smagâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, lielâkâ daïa no visiem daudziem drçbnieku, drçbnieku un arhitektu. Ko katrs nosaukuma periods veido kolekcijas sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm pçrk visu atpazîstamîbu, ka pat pirms veikala atvçrðanas viòi ir gatavi no rîta plaðâs rindâs. Ðîs kolekcijas tiek izmantotas tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes ietekme jau daudzus gadus strauji popularizç saòçmçjus gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par saòemto apmierinâtîbu, kas apliecina, ka tçmas ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi no Krakovas