Youtube slicer

Siera sagrieðana var bût nenozîmîgs jautâjums, bet veikalu asistentu pieredze siera veikalos par vçrtîbu ir sagatavota katram otram cilvçkam. Sieri attiecîbâ uz ðo sugu ir atðíirîgi. Ir cietie sieri, kâda veida ðíçlçs jums ir nepiecieðams veikt vairâk enerìijas, bet pats ïoti mîksts siers, pat pieturoties pie naþa virsmas, pat ja tas ir pçdçjais nazis, kas paredzçts tikai siera grieðanai. Sakarâ ar to, ka naþa virsma ir netîra ar lipîgu sieru, nâkamâs ðíçles ir vçl grûtâk sagrieþamas precîzâ veidâ, nesabojâjot siera struktûru.

Ko tad var risinât tie, kas strâdâ noliktavâs, kurâm katru dienu ir jâsamazina daþâda veida siers ar garâm ðíçlîtçm mûsu klientiem? Pirmkârt, viòiem ir jâizmanto labs griezçjs. Siera grieðanas ma-ga ir ïoti augstas klases augïi, kas paredzçti visu veidu siera grieðanai. Tam ir ïoti jutîgs asmens, kas sagrieþ sierâ un sagrieþ plânas, smalkas tâ ðíçlîtes, tâpçc nav jçgas ðî siera konsistencei. Tas pierâda, ka ðis griezçjs var âtri sagriezt lielâku siera summu bez nepiecieðamîbas noslaucît asmeòu virsmu ar nelielâm ðíçlîtçm. Tad ir ïoti vçrtîgi, ja ir nepiecieðams samazinât neskaitâmus daþâdu lîmeòu sierus nelielâ laika posmâ, jo îpaði veikalos. Tomçr mçs arvien vairâk esam gatavi pretendçt uz griezçju iegâdi privâtmâjâm, jo tas râda, ka mçs esam ïoti gatavi uzòemties nepiecieðamos pasâkumus un radît daudz nepatikðanas.

Ðodien, tâ vietâ, lai nopirktu sieru ðíçlçs, jûs varat sasniegt savu siera griezçju, un katru dienu jûs varat ðíçlît tik daudz siera ðíçles, jo jums nav nepiecieðams siera bloks! Tas ir liels enerìijas ietaupîjums un pats siers, jo tas, kas novietots visa bloka pusç, tiks lçnâk izlîdzinâts nekâ siers, kas sagriezts mazos ðíçlçs sastâvâ.