Zhuj rathotne

Fresh Fingers

Katra raþoðana vai raþoðanas veikals, kas pakïauts sprâdziena riskam, ir vieta, kur veikt papildu piesardzîbu. Ðâda svarîga darba droðîbas aspekta neievçroðana var apstâties ar ugunsgrçku, kas ir integrçts sprâdzienâ. Ja cilvçki bûtu informçti par savu darbîbu paðreizçjâ laikâ, viòu rîcîba un veselîba bûtu ïoti apdraudçta. Turklât nosaukuma zudums bûtu nopietns. Kâds ir veids, kâ nodroðinât droðîbu ðâdos dzîvokïos?

Mazâm detaïâm ir milzîga nozîme.

Sprâdzienam tas var panâkt gâzu sajaukðanu ar gaisu, kuram var rasties dzirkstele, piemçram, no neaizsargâta apgaismojuma. Un vietâs, kur ir ðâdas sareþìîtas vielas, apgaismes modelim var nodroðinât îpaðus ugunsdroðus gaismekïus. Ðâdu sprâdziendroðu gaismekli izraisa vide, kas nerada apdraudçjumu. Tas var bût pçdçjais tçrauds vai nerûsçjoðais tçrauds, misiòð, alumînijs, polikarbonâts vai rûdîts stikls. Papildus pilnîgai sprâdzienaizsardzîbai iepriekðminçto materiâlu izmantoðana nodroðina gaismekïu izturîbu. Rûpnieciskâs raþotnes tâs jau daudzus gadus veiksmîgi izmanto. Sprâdziendroðus gaismekïus var iegût stacionâros vai tieðsaistes veikalos, piedâvâjot rûpniecîbai estçtiskus un ergonomiskus rezultâtus. To montâþai nevajadzçtu bût sareþìîtâkai, un ir svarîgi to risinât atseviðíi.

Pieauguðajam vai menedþerim jâdara viss iespçjamais, lai jautâtu par sprâdzienbîstamîbas aizsardzîbu apdraudçtajâs mâjâs. Ðîs grupas neievçroðana var beigties ar reâlu traìçdiju, radot ne tikai uzòçmumu, bet arî apkârtni.